GDPR

INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru toate țările membre UE, dorim să vă garantăm angajamentul nostru ferm de a procesa datele Dvs. personale în mod transparent, securizat și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea Dvs. de “persoană vizată”.

 

Ce înseamnă prelucrarea datelor

 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Informații privind operatorul datelor Dvs.

 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Fundația Ana Aslan Internațional va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date să fie caracterizată de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

Datele operatorului: Fundația Ana Aslan Internațional, P-ța M. Kogalniceanu, nr. 1, ap. 17, sect. 5, București, tel/fax: 021-312.46.96, e-mail: [email protected].

 

Date de contact ale Responsabilului cu protecția datelor: P-ța M. Kogalniceanu, nr. 1, ap. 17, sect. 5, București, tel/fax: 021-312.46.96, e-mail: [email protected].

 

Ce date cu caracter personal prelucrăm ?    În ce scopuri ?

 

Prin Formularul de înscriere la “Stress Congress” colectăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

ü  Date de identificare: numele și prenumele, CUIM / CM,

ü  Date privind studiile și formarea profesională, locul de muncă: ocupația, gradul profesional, specializarea și locul de muncă,

ü  Date de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa (oraș și județ).

Prin procedura de înscriere, colectăm de asemenea:

ü  Date legate de plăți, care se reflectă în extrasele noastre bancare,

ü  Date de trafic: IP, cookie, în timpul sesiunilor online.

Datele menționate mai sus sunt prelucrate:

a)      În scopul organizării “Stress Congress”, pentru:

ü  Întocmirea listelor de participare, validarea înscrierilor, înregistrare și acces în sala Congresului, cât și pentru buna desfășurare a evenimentului, pentru a putea să vă transmitem comunicările și materialele aferente “Stress Congress”,

ü  Acordarea creditelor de către Colegiile Profesionale, emiterea diplomelor și realizarea rapoartelor post-eveniment solicitate de Colegiile Profesionale.

b)      De asemenea, prin Formularul de înscriere colectăm adresa Dvs. de e-mail și numărul de telefon pentru a putea să vă contactăm și ulterior evenimentului, pentru comunicări ce țin de activitatea Fundației (newsletter), “Stress Congress”, precum și alte scopuri compatibile cu acestea.

 

Unde se transmit datele Dvs. personale ?

 

Datele Dvs. personale vor fi prelucrate și păstrate în siguranță de către Fundația Ana Aslan Internațional și vor fi transmise doar către Colegiile Profesionale, în scopul acordării creditelor și eliberării diplomelor de participare. Datele nu vor fi transmise către țări terțe și/sau organizații internaționale.

 

Pe ce perioadă păstrăm datele ?

 

Datele cu caracter personal colectate în scopul organizării “Stress Congress” (numele și prenumele, CUIM / CM, ocupația, gradul profesional, specializarea și locul de muncă, adresa), vor fi păstrate până la realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv încă 12 luni de la finalizarea evenimentului, în scopul soluționării eventualelor contestații.

 

Datele legate de plata taxei de înscriere, care se reflectă în extrasele noastre bancare, vor fi păstrate 10 ani, conform Legislației fiscale în vigoare.

 

Datele de trafic (IP, cookie) vor fi păstrate doar pe durata sesiunilor online, conform Politicii referitoare la cookie.

 

Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele Dvs. să fie prelucrate ?

 

În situația în care nu doriți ca datele Dvs. personale să fie prelucrate, vom fi în imposibilitatea de a procesa și valida înscrierea și participarea Dvs. la “Stress Congress”. Acordul sau opoziția Dvs. privind prelucrarea acestor date vor fi validate prin bifarea casuțelor corespunzătoare (Sunt de acord / Nu sunt de acord).

 

Datele personale colectate în scopul comunicărilor ulterioare (adresa de e-mail și numărul de telefon) nu condiționează în niciun fel înscrierea la “Stress Congress”. Consimțământul Dvs. liber exprimat prin bifarea căsuței corespunzătoare poate fi retras în orice moment, fie prin accesarea link-urilor “unsubscribe” inserate în newslettere, fie prin transmiterea unei solicitări gratuite la adresa de e-mail [email protected].

 

Care sunt drepturile Dvs. cu privire la datele personale ?

 

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, aveți dreptul de a solicita accesul la datele Dvs., rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP).